Skip to main content

୨୦୨୦-୨୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧,୨୫୦ ଏକର ଜମିରେ ଚାରା ରୋପଣ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ-ହାତୀ ବିବାଦ, ଭଦ୍ର ଭଦ୍ରଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାରେ ମାନବ ବାସସ୍ଥାନକୁ ନଆସିବା ପାଇଁ |

Common Inner Banner_Forest

୨୦୨୦-୨୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧,୨୫୦ ଏକର ଜମିରେ ଚାରା ରୋପଣ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ-ହାତୀ ବିବାଦ, ଭଦ୍ର ଭଦ୍ରଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାରେ ମାନବ ବାସସ୍ଥାନକୁ ନଆସିବା ପାଇଁ |